gst tests and disparities | जीएसटी- कसोटी आणि असमाधान – Maharashtra Times—–

जीएसटी लागू होऊन एक वर्ष झाले. कोणत्याही राजकीय चष्म्यातून न पाहता केवळ ग्राहकांच्या, सामान्यांच्या नजरेने या वर्षाकडे पाहिले तर काय दिसते? ………… वस्तू आणि सेवाकर

1 2 3 16